Kredieten

Riool gemaal
Het beschikbare krediet voor het rioolgemaal Nes aan de Amstel ad € 370.000 is nog niet besteed in 2017 als gevolg van diverse onderzoeken voor bodem en kabels en leidingen. Het krediet zal volledig benut worden in 2018.

Grondstoffenvisie
De restantkredieten ten behoeve van de grondstoffenvisie ad € 3,2 miljoen lopen door naar 2018. De aanbesteding heeft in 2017 plaatsgevonden, de levering en plaatsing van containers vindt vanaf januari 2018 gefaseerd plaats. Eind 2018 wordt het project afgerond.

Renovatie overslagstation
De aanbesteding heeft in 2017 plaatsgevonden, de realisatie wordt naar verwachting in maart 2018 afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan de aanbesteding van passende containers. Daarmee is het overslagstation weer voor de komende 5 – 10 jaar optimaal te gebruiken. Het restantkrediet ad € 532.000 moet derhalve naar 2018 worden overgeheveld.

Meubilair Zorgvlied
Het plaatsen van nieuw en extra meubilair in ruimten en op de begraafplaats vanwege de toegenomen bezoekersaantallen na opening van het crematorion is nog niet afgerond, in 2018 wordt hier een vervolg aan gegeven. Het restantkrediet ad € 180.000 is dan ook benodigd in 2018.

Uitvoeringsprogramma Infra-werken
Voor de kredieten die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Infra-werken wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij deze programmarekening.