Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

7.2 Riolering

0

43

-43

1.102

763

0

1.865

763

-806

7.3 Bedrijfsafval

0

-6

6

39

0

15

24

-15

21

7.3 Huishoudelijk afval

66

40

26

686

154

0

840

154

-128

7.5 Afkoop onderhoud graven

370

271

100

2.429

436

271

2.595

165

-66

7.5 Begraafplaats Zorgvlied

0

246

-246

1.350

0

436

914

-436

190

7.5 Dubieuze debiteuren Zorgvlied

0

0

0

47

14

0

61

14

-14

7.5 Uitgifte graven

520

632

-112

4.379

504

632

4.251

-128

16

4 Openbare ruimte

956

1.226

-269

10.032

1.870

1.354

10.548

516

-786

7.2 Riolering
Het in 2017 behaalde resultaat op het product riolering ad € 806.000 wordt afgerekend met deze voorziening. Dit positieve resultaat wordt veroorzaakt door enerzijds hogere baten rioolheffing (€ 234.000), en anderzijds lagere lasten (€ 570.000). De hogere lasten worden al volgt verklaard:
De voorbereidings- en toezichtkosten worden toegerekend aan de projecten van het Uitvoeringsprogramma Infra-werken, terwijl deze begroot waren op de exploitatie. De maatregelen grondwater zijn genomen op basis van klachten in plaats van planmatig onderhoud, hier wordt in 2018 meer op ingezet. De voorbereidingstijd van een gezamenlijke (regionale) aanbesteding ter zake van inspecties en reiniging hoofdriool heeft als gevolg gehad dat er weinig uitgaven zijn gerealiseerd in 2017. Daarnaast heeft de, dientengevolge in het derde kwartaal uitgezette, jaaropdracht tot een aanbestedingsvoordeel geleid. In de loop van 2017 is een raamcontract afgesloten voor de onderhoud- en beheerwerkzaamheden aan de riolering. Hierdoor zijn minder werkzaamheden tot uitvoering gekomen dan vooraf gepland.

7.3 Huishoudelijk afval
Het in 2017 behaalde positieve resultaat op het product huishoudelijk afval ad € 128.000 wordt afgerekend met deze voorziening. De inkomsten uit hoofde van afvalstoffenheffing zijn € 200.000 hoger dan verwacht, daarnaast is een hogere vergoeding ontvangen op grond van de Raamovereenkomst Verpakkingen (€ 104.000), welke is gebaseerd op werkelijke hoeveelheden afval. De transport- en verwerkingskosten leveren een negatief resultaat op, als gevolg van de toegenomen hoeveelheid afval en prijsstijgingen. Meer inwoners, meer bezoekers aan het afvalbrengstation en aangepaste contracten met verwerkers zijn hier de oorzaak van.

7.5 Begraafplaats Zorgvlied
Om de geraamde omzet te realiseren is gebruik gemaakt van extra capaciteit. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden ten laste van de egalisatievoorziening (€ 194.000) gebracht. In 2018 wordt een nieuw meerjarig Bedrijfsplan (2019-2022) opgesteld, waarin maatregelen worden opgenomen teneinde een structureel gezonde financiële exploitatie te waarborgen.