Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

2.1 Amstelgroen/Amstelzijde

0

672

-672

672

0

658

14

-658

-14

2.1 Dekking kapitaallasten UP Groen, water, recreatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer

2.202

0

2.202

0

1.491

118

1.373

1.373

829

2.1 Groot onderhoud wegen

4.581

5.275

-694

4.282

5.125

3.324

6.083

1.801

-2.495

2.1 Openbare verlichting (m.n. lichtmasten)

394

426

-32

867

394

414

847

-20

-12

2.1 Verkeersmaatregelen

644

330

314

1.837

1.116

105

2.849

1.012

-698

2.1 Verkeersregelinstallaties

416

415

1

1.905

571

121

2.355

450

-449

5.7 Buitenruimte groen, water en spelrecreatie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.7 Kwaliteitsverbetering openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.4 Energiebeleidsplan (incl.SLOK)

0

80

-80

158

0

15

143

-15

-65

7.5 Dekking kapitaallasten Zorgvlied

230

0

230

0

50

0

50

50

180

7.5 Meubilair Zorgvlied

230

230

0

0

230

50

180

180

-180

4 Openbare ruimte

8.697

7.428

1.269

9.721

8.977

4.804

13.894

4.173

-2.903

2.1 Dekking kapitaallasten UP Verkeer en vervoer/ 2.1 Groot onderhoud wegen/ 2.1 Verkeersmaatregelen/ 2.1 Verkeersregelinstallaties
Dit betreffen reserves welke betrekking hebben op het Uitvoeringsprogramma Infra-werken.  Voor een toelichting wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij deze programmarekening.

7.4 Energiebeleidsplan (incl. SLOK)
Begin 2017 is € 80.000 uit de SLOK reserve onttrokken voor verschillende energiethema’s. In de loop van het jaar bleken niet alle voorgenomen uitgaven op dat moment nodig. Dit betrof uitgaven t.b.v. de versnelling zonne-energie en monitoring. De uitwerking van de monitoring is regionaal opgepakt. Dit wordt in 2018 in de Amstelveense monitoring duurzaamheid opgenomen. Voor de versnelling van de opwek van zonne-energie wordt veel verwacht van het duurzaamheidsfonds dat onder andere haalbaarheidsonderzoek naar lokale opwek subsidieert op basis van lokale vraag en initiatief. In 2018 wordt opnieuw bekeken binnen welke energiethema’s een verdere versnelling kan worden bereikt met behulp van de middelen uit de SLOK reserve waaronder lokale opwek zonne-energie.

7.5 Dekking kapitaallasten/Meubilair Zorgvlied
Zie de toelichting bij de kredieten op dit programma.