Financieel overzicht

bedrag x € 1.000RekeningBegroting 2017Rekening 2017Saldo
Wat heeft het gekost?2016PrimitiefLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo2017
Taakvelden
Reservemutatie683-1.6168.6977.4281.2698.9774.8044.1732.903
Resultaat23.85517.31849.14931.78117.36846.66429.83016.834-534

2.1 Verkeer en vervoer voordeel € 3.115.000
Voor het gedeelte van het resultaat wat betrekking heeft op het Uitvoeringsprogramma Infra-werken Amstelveen zijnde € 2,9 miljoen wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (kopje "Financiering, begroot € 4,4 miljoen, realisatie € 1,5 miljoen). Dan resteert een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 213.000, voornamelijk betreffende € 113.000 lagere lasten knooppunt Ouderkerkerlaan en een aantal relatief geringe kostenonderschrijdingen.

Verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan
De gemeenteraad heeft in de Kadernota 2017 een totaal budget beschikbaar gesteld van € 500.000 als gemeentelijke bijdrage in het project Verkeersknooppunt Ouderkerkerlaan. De totale kosten voor dit project bedragen € 10 miljoen en worden voornamelijk gedragen door de Vervoerregio Amsterdam en Rijkswaterstaat. Primaire aanleiding voor het project is de opwaardering van het onderliggend wegennet A9. De voorbereiding van dit project is gepland in de periode 2017-2018-2019. De uitvoering  is gepland in 2019-2020.

De voorbereiding Fase 1 van dit project is begroot op  € 175.000 in 2017. De werkzaamheden in 2017 waren in werkelijkheid  € 62.000. De voorbereiding wordt voortgezet in 2018 en daarom wordt voorgesteld het restant budget van € 113.000 over te hevelen naar 2018.   

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie voordeel € 50.000
Baggerwerken (voordeel € 108.000)
Er is dit jaar (wederom) geen baggerwerk uitgevoerd door het Waterschap. In deze situatie behoeft de gemeente geen bagger in ontvangst te nemen en worden derhalve geen kosten gemaakt.

Spelrecreatie (voordeel € 96.000)
De uitgaven zijn € 70.000 lager dan begroot als gevolg van een niet benodigde bijdrage ad € 50.000 aan de aanleg van een kunstgrasveld bij een school, en vertraging van de renovatie van een speelplaats omdat afstemming en participatie meer tijd kost dan ingeschat.  
De bijdragen van scholen aan het onderhoud van schoolpleinen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen per school. De € 26.000 hogere inkomsten worden veroorzaakt door een groter aantal leerlingen op diverse scholen.

Inhuur materieel (nadeel € 114.000)
Halverwege 2017 is een contract aangegaan voor de inhuur van vrachtwagens, onder andere voor de afvoer van groenafval, wat voorheen via losse inhuur plaatsvond. Dit heeft nog niet geleid tot een grote reductie van de kosten, mede door de toename van de hoeveelheid groenafval. Nu het contract ingeregeld wordt, zal er nog een analyse gemaakt worden op de inzet en zal duidelijk worden of de groenbegroting moet worden aangepast.

Boomrenovaties (voordeel € 140.000)
De boomrenovatie op de Keizer Karelweg maakt inmiddels onderdeel uit van een groter project welke in 2018 zal worden uitgevoerd (€ 50.000 begroot). Daarnaast hebben inspecties uitgewezen dat in 2017 op kleine schaal behoefte was aan boomrenovatie, waardoor de begroting dit jaar € 90.000 wordt onderschreden.

Overig groen (nadeel € 180.000)
Naast een aantal relatief geringe afwijkingen ten opzichte van de begroting bleken er in 2017 achterstanden te zijn bij het maai- en slootwerk, deze zijn aangepakt maar hebben geleid tot een overschrijding van € 64.000.  Daarnaast blijven de inkomsten bij Speelboerderij Elsenhove € 35.000 achter bij de begroting aangezien in 2017 geen verhuur heeft plaats kunnen vinden. Inmiddels wordt gesproken met een potentiele huurder.
Het beeldbestek Westwijk kent een overschrijding van € 48.000 doordat jonge beplanting arbeidsintensiever is in het onkruidvrij houden.

7.2 Riolering/7.3 Afval/7.5 Begraafplaatsen
Het resultaat van deze producten rekent af met de daartoe gevormde voorzieningen. De toelichting is opgenomen bij de betreffende voorzieningen op dit programma.

7.4 Milieubeheer voordeel € 272.000
Amstelveen is penvoerder van de regio Amsterdam – Amstelland en Meerlanden t.b.v. het VNG programma energie gericht op energiebesparing in particuliere woningvoorraad. Voor uitvoering van de zogenaamde Innovatieve Aanpakken heeft Amstelveen vanuit de decembercirculaire een onvoorziene extra incidentele bijdrage van € 80.000 ontvangen op taakveld 07, op programma 8.

In het kader van de prestatieafspraken tussen Woningstichting Eigen Haard en de gemeente Amstelveen is € 175.000 subsidie uitgekeerd. Dit vanwege het feit dat Eigen Haard de afspraak is nagekomen om 1000 sociale huurwoningen energetisch te verbeteren met twee of meer labelstappen. Deze uitgave wordt verantwoord en gedekt uit het Meerjaren Ontwikkelprogramma (ISV3). Hiervoor is op 23 juni 2010 door de Provincie Noord-Holland aan de gemeente Amstelveen een subsidiebeschikking afgegeven van € 1.657.000, waarvan € 175.000 voor energiebesparing aan woningen. Dit leidt tot een overschrijding van zowel de lasten als de baten, per saldo nihil.
In 2017 heeft de gemeente € 350.000 gestort in het duurzaamheidsfonds van SVn ten behoeve van stimuleringsleningen. Deze storting wordt onder de financiële vaste activa  op de balans verantwoord. In de begroting is dit bedrag als uitgavebudget op het taakveld 7.4 verantwoord. Hierdoor blijven de werkelijke lasten € 350.000 achter bij de begroting.

0.10 Mutaties reserves programma 4
Een nadere specificatie staat onder "reservemutatie met toelichting".