Voorzieningenmutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen

263

400

-137

1.051

263

233

1.081

30

-167

2 Onderwijs en ontplooiing

263

400

-137

1.051

263

233

1.081

30

-167

4.2 Onderhoud onderwijsgebouwen
De noodzakelijk omvang van de voorziening voor meerjarig onderhoud van onderwijshuisvesting wordt jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening geactualiseerd. Aan de hand van de actualisatie is gebleken dat de omvang van de voorziening toereikend is en dat er € 148.000 uit de onderwijsvoorziening kan vrijvallen.