Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

4.2 Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen

11.060

1.981

9.079

66.297

3.927

1.981

68.243

1.946

7.133

4.2 Nieuwbouw HWC

4.000

4.300

-300

336

4.000

14

4.322

3.986

-4.286

4.2 Nieuwbouw onderwijshuisvesting

0

522

-522

522

0

296

225

-296

-226

4.2 Nieuwbouw Piet Heinschool

0

5.387

-5.387

7.317

0

2.196

5.121

-2.196

-3.191

4.2 Nieuwbouw Wending

1.100

1.100

0

0

1.100

1.000

100

100

-100

4.2 Overige toekomstige huisvesting

1.550

1.275

275

700

1.550

934

1.316

616

-342

5.1 KNLTB garantie

0

0

0

1.000

0

0

1.000

0

0

5.2 Dekking kapitaallasten sportaccommodaties

15.040

1.610

13.430

0

15.881

1.610

14.271

14.271

-841

5.2 Kunstgrasrugbyveld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2 Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal

346

2.130

-1.784

1.784

346

841

1.290

-495

-1.290

5.5 Monumentenzorg

0

0

0

127

0

0

127

0

0

2 Onderwijs en ontplooiing

33.096

18.306

14.790

78.084

26.804

8.872

96.015

17.932

-3.142

Neutrale verschuiving
Vanaf 2017 wordt het gebouwenbeheer van sportaccommodaties niet langer verantwoord op programma 5 (reserve dekking kapitaallasten gebouwen) maar op programma 2 (reserve dekking kapitaallasten sportaccomodaties) de reservemutaties waren daar nog niet op aangepast. Dit betreft een budget neutrale verschuiving tussen deze twee programma's van € 346.000

Dekking kapitaallasten onderwijsgebouwen
Dit betreft met name de faseringsverschillen bij de nieuwbouw van het HWC en de nieuwbouw van de Piet Heinschool.

Nieuwbouw HWC
De voorbereidingstijd duurt wat langer door gebruik te maken van Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM)voor de nieuwbouw van het HWC. In de Kadernota 2017 is € 21 miljoen gereserveerd voor nieuwbouw van het Herman Wesselink College (HWC). In de kadernota 2018 is dit krediet verhoogd met € 1 miljoen. Van het totale krediet is € 16.941.000 bestemd voor het schoolbestuur voor de realisatie van de nieuwbouw en het tijdelijk voorzien in ruimten voor bewegingsonderwijs. In 2017 werd van het totale krediet € 4,3 miljoen gereserveerd en is daadwerkelijk € 14.000 besteed.

Nieuwbouw onderwijshuisvesting
Dit betreft faseringsverschillen bij de investeringen in het nazorgbudget voor het Amstelveen College en de buitenruimte  van de Roelof Venemaschool voor een totaal van € 111.000. Voor de nazorgwerkzaamheden voor de scholen aan de Hortensialaan was de verwachting dat er voor € 175.000 benodigd zou zijn.

De nazorgwerkzaamheden bleken mee te vallen en bedroegen slechts € 60.000, dit resulteert in een voordeel van € 115.000. In de besluitvorming wordt voorgesteld dit budget vrij te laten vallen uit de bestemmingsreserve "nieuwbouw onderwijshuisvesting" via het beslispunt "fasering kredieten".

Nieuwbouw Piet Heinschool
De voorbereidingstijd voor het project duurt langer dan verwacht en leidt tot een faseringsverschil van de investering in de nieuwbouw van de Piet Heinschool. Van de verwachte werkzaamheden in 2017 van € 5,4 miljoen is er € 2,2 miljoen besteed.

Nieuwbouw Wending
Dit betreft het faseringsverschil van de investering in de Wending. Voor de nieuwbouw van Wending op de locatie van De Schakel is in de Kadernota 2017 een krediet beschikbaar gesteld van € 1,9 miljoen. Aan het schoolbestuur is in 2017 een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld tegen een verwachting van € 1,1 miljoen.

Overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen
In de kadernota 2017 is voor € 9 miljoen euro gereserveerd voor overige toekomstige huisvestingsvoorzieningen voor het voortgezet en het basisonderwijs. In 2017 werd hiervan € 1,3 miljoen gereserveerd en daadwerkelijk is € 0,9 miljoen besteed.

Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
Dit betreft met name de faseringsverschillen bij de investeringen in sportaccommodaties

Sportlaan 29, aanbouw Goudsmithal
De voorbereidingstijd duurde langer door onder andere aanvraag in de Kadernota 2018 voor verhoging van het krediet Sportlaan 29 voor de aanbouw Goudsmithal met € 346.000. Er is tot en met 2017 een kredietbedrag beschikbaar gesteld van totaal € 1,8 miljoen. Van de verwachte werkzaamheden in 2017 van € 2,1 miljoen is er € 0,8 miljoen besteed.