Financieel overzicht

bedrag x € 1.000RekeningBegroting 2017Rekening 2017Saldo
Wat heeft het gekost?2016PrimitiefLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo2017
Taakvelden
Reservemutatie1.72118.58233.65016.17617.47426.8048.87217.932457
Resultaat20.77537.13358.96320.11138.85151.75012.91738.834-18

4.2 Onderwijshuisvesting voordeel € 495.000
Vrijval voorziening
Aan de hand van de actualisatie van de voorziening meerjarig onderhoud onderwijshuisvesting is gebleken dat de omvang van de voorziening toereikend is en dat er € 148.000 uit de onderwijsvoorziening kan vrijvallen.

Tijdelijke huisvestingsvoorzieningen
Op basis van het raadsvoorstel van 2 mei 2017 en de 2 e tijdvakrapportage is er voor het voorzien in tijdelijke huisvesting voor het Keizer Karel College en het Amstelveen College in 2017 een budget beschikbaar gesteld van € 476.000. Van dit budget is € 239.000 niet besteed. Het betreft hier huurlasten voor meerdere jaren die worden afgewikkeld met de bestemmingsreserve ‘toekomstige huisvestingsvoorzieningen'. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld dit budget beschikbaar te houden voor 2018.

Onderwijshuisvesting algemeen
In 2017 zijn er minder kleine huisvestingsaanvragen ingediend dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 60.000. Daarnaast zijn er op diverse kleine onderdelen overschotten ontstaan die samen een voordeel geven van € 48.000.

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken voordeel € 42.000
Het tekort van € 75.000 wordt veroorzaakt door het inzetten van extra vervoer vanwege de tijdelijke huisvesting van De Schakel op een andere locatie. Hierover is de gemeenteraad schriftelijk geïnformeerd op 22 juni 2017. Deze tijdelijke huisvesting, in het schooljaar 2017-2018, kwam voort uit de noodzaak om groot onderhoud uit te voeren. Door de gewijzigde locatie van de school hebben meer leerlingen gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer.
Ook zien we een stijging van aanvragen leerlingenvervoer die in overleg met jeugdhulpverleners worden ingezet. Daarnaast zijn er meer crisissituaties waarbij leerlingen  ter overbrugging vanuit andere gemeenten vervoerd moeten worden.  

Daarnaast zijn er op de onderdelen onderwijsbeleid en leerlingenzaken, RMC, Onderwijsachterstandenbeleid, NME en schooltuinen (kleine) overschotten ontstaan die samen een voordeel geven van  € 117.000

0.10 Mutaties reserves programma 2
Een nadere specificatie staat onder "reservemutatie met toelichting".