Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

3.3 Egalisatiereserve Grondbank (max. 500K)

0

97

-97

254

0

251

3

-251

154

3 Economie en duurzaamheid

0

97

-97

254

0

251

3

-251

154

3.3 Egalisatiereserve Grondbank
In de 2 e tijdvakrapportage 2015 is de egalisatiereserve voor resultaten van de grondbank ingesteld. In de primitieve begroting was een onttrekking van € 97.000 geraamd ter dekking van de kosten die gemaakt worden voor de gemeente Aalsmeer. Daarnaast is €154.000 onttrokken om het negatieve resultaat van de Grondbank Amstelveen in 2017 te compenseren.