Financieel overzicht

bedrag x € 1.000RekeningBegroting 2017Rekening 2017Saldo
Wat heeft het gekost?2016PrimitiefLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo2017
Taakvelden
Reservemutatie-982-177097-970251-251-154
Resultaat2881.0204.3533.5358181.8561.129727-92

3.1 Economische ontwikkeling voordeel € 120.000
Het voordeel op het taakveld economische ontwikkeling wordt veroorzaakt door onderschrijdingen op de budgetten deelname PRES (platform regionale structuur), Promotie Amstelveen en Internationaal Beleid.

Deelname PRES (platform regionale structuur)
In het kader van het omvormen van de Stadsregio naar de netwerkorganisatie MRA is ervoor gekozen om een nieuwe financieringsstructuur voor de MRA op te zetten. Alle MRA gemeenten leveren nu een financiële bijdrage, dit in tegenstelling tot het verleden waarin ongeveer de helft van het huidige aantal MRA leden een financiële bijdrage leverde aan de Stadsregio. De situatie was op dat moment dat Amstelveen de Stadsregio € 2,23 per inwoner betaalde en een specifieke bijdrage voor deelname PRES. De bijdrage aan de MRA is verlaagd naar € 1,50 per inwoner, maar daarnaast levert Amstelveen nu ook een bijdrage van € 0,73 per inwoner aan het platform Amstelland-Meerlanden (AM). En via de MRA worden gelden onder meer uitgegeven aan de PRES (Platform Economie) ter ondersteuning. In de nieuwe constructie levert Amstelveen dus nog altijd een bijdrage aan de regio (MRA / AM), maar is er voor gekozen om de financiering vanuit regionale gelden te betalen in plaats vanuit het budget Economische Ontwikkeling. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 40.000.

Promotie Amstelveen
In 2017 heeft de gemeente deelgenomen aan de Expo Real en zijn de nieuwe accountmanagers Bedrijven van start gegaan, alsook het Citymarketing team. 2017 was nog te vroeg om de promotie van Amstelveen op een goede manier uit te werken voor de vastgoedmarkt en onder meer de beurzen te benutten. De uitvoering zal plaatsvinden in 2018. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 20.000. 

Internationaal Beleid
De voorbereidingen voor het conceptueel uitwerken en maken van regionale communicatiemiddelen om bedrijven en mensen vanuit het buitenland goed te informeren over de mogelijkheden binnen de MRA (en daarmee Amstelveen) op het gebied van werken, wonen, onderwijs zijn getroffen. De uitvoering zal plaatsvinden in 2018. Hierdoor is een voordeel ontstaan van € 60.000.

3.3 Bedrijfsloket en ontwikkelingen nadeel € 154.000
Grondbank
Met de Grondbank Amstelveen wordt uitwerking gegeven aan de directieopdracht om de grondstromen en de daarbij gepaard gaande wettelijke milieutechnische eisen binnen de gemeente zo optimaal mogelijk te reguleren. De taken van de grondbank zijn o.a. de inkoop van grond- en bouwstoffen  t.b.v. de projecten van alle bedrijven en afdelingen, afzet van bij projecten vrijkomende grond- en bouwstoffen en het bemiddelen bij grondstromen.

In het afgelopen jaar is er minder grond ontvangen op de grondbank, locatie Krijgsman dan geprognosticeerd. Dit heeft een aantal oorzaken.  De belangrijkste is lagere omzet op de projecten als gevolg van ontoereikende voorbereidings- en realisatiecapaciteit. Een andere oorzaak is dat bij een deel van de gerealiseerde werken de grond uit de projecten niet naar de grondbank in Amstelveen is gebracht. Dit heeft zowel milieutechnische redenen (de grond was te vervuild om te ontvangen op de grondbank) en financiële redenen (het is goedkoper om grote hoeveelheden vrijkomend uit projecten in een keer af te voeren).
De totale terugval in omzet in vergelijking tot voorgaande jaren is circa € 250.000. Ook het beoogde voordeel van lagere kosten voor inhuur materieel is door het sneven van de Europese aanbesteding van grondverwerking nog niet gerealiseerd. In samenhang van voorgaande zijn de aankoop en levering van grond- , bouw- en meststoffen door de verminderde omzet achtergebleven bij de verwachtingen. Positief is dat ondanks de afname van de omzet bij interne klanten, de externe klanten een kleine stijging laten zien.

Bij het baggerdepot is door externe factoren (PFAS-problematiek, uitstel baggerwerken Waterschap) nauwelijks bagger binnen gekomen, en zijn er nagenoeg geen inkomsten gerealiseerd. PFAS is een stof die sinds 2017 in de bagger wordt onderzocht. Het is aangetroffen in de bagger uit Rijnlandgebied en is een stof die problemen geeft bij de inname. Momenteel moet hiervoor nog Provinciaal Beleid worden geïmplementeerd. Bijkomstigheid is dat er door het wegblijven van de afvoer van bagger er voor het baggerdepot nauwelijks kosten gemaakt zijn. De depotruimte is gebruikt voor de tijdelijke opslag van grondstromen.

In 2017 is een aanvang gemaakt met de positionering van de grondbank binnen de organisatie en een haalbaarheidsstudie opgestart. Medio 2018 zal het externe onderzoek gepresenteerd worden. De vooruitzichten voor 2018 zijn positiever te noemen gezien het aanbod aan projecten dat in uitvoering gaat.

3.4 Economische promotie nadeel € 102.000
Expatcenter
In eerste instantie hebben de founding partners van het Expatcenter, waaronder de gemeente Amstelveen (en later ook de gemeenten die ook wilden deelnemen) gezamenlijk de kosten gedragen voor het operationeel maken en houden van het Expatcenter. Inmiddels is er in het Platform Economie (de PRES) afgesproken dat de MRA het Expatcenter financiert. Dat betekent concreet dat de financiële verplichting van € 95.000 van de gemeente aan het Expatcenter is komen te vervallen.

Evenementen
In 2017 heeft het College besloten een budget beschikbaar te stellen voor hospitality. Het bedrag van € 84.000 euro is niet volledig besteed aangezien er een aantal evenementen geen doorgang hebben gevonden (zoals het Grachtenfestival aan de Amstel).

Amity
De opening van de school was gepland voor september jl. De school heeft de openingsdatum niet kunnen halen vanwege meerdere redenen. De raad heeft via het raadsvoorstel "budgetoverheveling" van december de uitbetaling van de tweede tranche per 1 december 2017 ad. € 0,5 miljoen uitgesteld naar 2018. Bij opmaak van dat raadsvoorstel werd verwacht dat de 1e tranche die per 1 september zou worden uitgekeerd tot uitbetaling zou komen in 2017.

Per ultimo 2017 is het Amity niet gelukt om aan de voorwaarden te voldoen voor uitkering van de 1e tranche. Op het taakveld leidt dit tot € 2,5 miljoen lagere lasten ten opzichte van de begroting. De ontvangen bijdrage van Amsterdam/Rijk ad. € 2,75 miljoen is in afwachting van de uitbetaling van zowel de 1e als de 2e tranche gereserveerd op de balans. Voor 2017 leidt dit tot lagere baten dan begroot.

Het raadsvoorstel bij deze rekening bevat een beslispunt om de begroting 2018 te wijzigen voor zowel de lasten als de baten. Het door fasering ontstane tekort in de rekening 2017 ad. € 0,25 miljoen wordt gecompenseerd in 2018. Dit voorstel betreft een aanvulling op de budgetoverheveling in het raadsvoorstel van december jl.

0.10 Mutaties reserves programma 3
Een nadere specificatie staat onder "reservemutatie met toelichting".