Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen

0

0

0

68

38

0

107

38

-38

1.1 FLO kosten Brandweer

0

649

-649

3.346

0

477

2.869

-477

-172

6 Bestuur, bevolking en veiligheid

0

649

-649

3.414

38

477

2.976

-438

-211

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen
Met ingang van 2017 wordt de Griffie verantwoord onder taakveld 0.1 Bestuur. Het positieve afdelingsresultaat van €39.000 van de Griffie wordt gestort in de bedrijfsvoeringsfonds van de Griffie.

1.1 FLO kosten Brandweer
De werkelijke kosten van het Functioneel Leeftijds Ontslag voor brandweermedewerkers zijn, conform de opgave van de brandweer, in 2015, 2016 en 2017 lager dan de begrote kosten. Dit in tegenstelling tot de verwachting bij de 2e tijdvakrapportage 2017. De onttrekking uit de reserve is derhalve € 170.000 lager dan begroot. De hogere stand van de reserve wordt ingezet voor de verwachte meerkosten in de nabije toekomst.