Financieel overzicht

bedrag x € 1.000RekeningBegroting 2017Rekening 2017Saldo
Wat heeft het gekost?2016PrimitiefLastenBatenSaldoLastenBatenSaldo2017
Taakvelden
Reservemutatie-620-5870649-64938477-438211
Resultaat14.86612.75815.3043.38811.91614.6893.32311.365-551

0.1 Bestuur
Hieronder de belangrijkste afwijkingen die leiden tot het voordelig saldo van € 279.000 op het taakveld Bestuur. Andere kleine onder- en overschrijdingen worden niet nader toegelicht.

Gemeenteraad
Kleine afwijkingen bij salaris gemeenteraadsleden, accountantskosten en externe inhuur leiden samen tot een voordeel van € 100.000.

Griffie
De lagere lasten bij de Griffie worden met name verklaard door de vacature van de Griffier.

Burgemeester en wethouders
Er is door het college van burgemeester en wethouders € 81.000 minder  besteed aan vervoerskosten, representatie en overige kosten. De  salarislasten zijn op hetzelfde niveau als vorig jaar waardoor € 25.000 minder aan salarissen is besteed dan begroot.

1.1 Crisisbeheersing en brandweer
De werkelijke kosten van het Functioneel Leeftijds Ontslag voor brandweermedewerkers zijn, conform de opgave van de brandweer, in 2015, 2016 en 2017 lager dan de begrote kosten. Dit in tegenstelling tot de verwachting bij de 2e tijdvakrapportage 2017. De onttrekking uit de reserve is derhalve € 170.000 lager dan begroot. De hogere stand van de reserve wordt ingezet voor de verwachte meerkosten in de nabije toekomst.  

1.2 Openbare orde en veiligheid
Hieronder de belangrijkste afwijkingen die leiden tot het voordelig saldo van € 329.000 op het taakveld Openbare orde en veiligheid. Andere kleine onder- en overschrijdingen worden niet nader toegelicht.

Cameratoezicht
Het structurele budget van € 50.000 voor mobiel cameratoezicht in 2017 is niet aangesproken aangezien de problematiek op specifieke hotspots niet aanwezig was dan wel is dit via cameratoezicht door de politie opgepakt.

Burgernet (Neutraal)
Met ingang van 2016 is het beheer van Burgernet voor de regio Amsterdam-Amstelland centraal neergelegd bij de gemeente Amstelveen. Door een deel van het gereserveerde bedrag uit 2016 en de bijdrage in 2017 van de politie in te zetten voor de gemaakte kosten 2017 was het niet noodzakelijk om een bijdrage van de andere vijf gemeenten te vragen. Dit leidde tot lagere lasten en baten van € 55.000.

Vordering
Voor Aalsmeer zijn werkzaamheden verricht die hebben geleid tot hogere lasten ter hoogte van € 25.000 maar nog wel in rekening moeten worden gebracht.

Subsidies Halt
De subsidies aan Halt worden niet meer verstrekt voor fysieke voorlichtingsmodules ten behoeve van scholen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 26.000. Inmiddels wordt op een alternatieve wijze, vooral digitaal en landelijk, voorlichting gegeven op de desbetreffende onderwerpen.

Casusregisseur Radicalisering
De bijdrage van € 35.000 aan de gemeente Amsterdam voor het jaar 2017 is komen te vervallen omdat de gemeente Amsterdam ten behoeve van de regionale Actiecentrum Veiligheid en de bestrijding van radicalisering subsidie heeft ontvangen van het rijk voor 2017 en heeft aangegeven het restant van dit budget te kunnen aanwenden voor de financiering van deze casusregisseur in 2017.

Handhaving parkeren
De lagere lasten worden deels verklaard door een gunstige Europese aanbesteding voor het innen van de naheffingsaanslagen en vertraagde realisatie van het parkeerverwijssysteem. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 105.000

Dwangsommen
Het is beleid en vaste werkwijze dat verbeurde dwangsommen worden ingevorderd. Deze inkomsten zijn niet te voorzien en worden niet verwerkt in de begroting. In 2017 is € 100.000 aan dwangsommen opgelegd, waarvan € 25.000 als dubieus wordt gezien. Per saldo is de voorziening dubieuze debiteuren met € 15.000 verhoogd voor opgelegde dwangsommen.

Wet op lijkbezorging
De kosten van een lijkschouw van een GGD schouwarts, als niet natuurlijke dood niet zeker is of bij euthanasie, en de kosten voor een gemeentelijke begrafenis zijn € 23.000 hoger uitgevallen dan waar in de begroting rekening mee was gehouden.

0.10 Mutaties reserves programma 6
Een nadere specificatie staat onder "reservemutatie met toelichting".