Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

0.4 Bedrijfsvoeringsfondsen

710

4.071

-3.361

3.493

4.796

7.383

905

-2.587

-774

0.4 Dekking kapitaallasten bedrijfsmiddelen

2.304

330

1.974

1.420

234

330

1.324

-95

2.069

0.4 Dekking kapitaallasten Informatiebeheer

0

69

-69

276

0

276

0

-276

207

0.4 Dekking kapitaallasten Services algemeen

0

107

-107

395

0

107

288

-107

0

0.4 Dekking kapitaallasten WB Grondbank

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4 Hardware IT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.4 Icl bedrijfsmiddelen

1.350

4.025

-2.675

5.491

1.345

864

5.973

481

-3.156

7 Overhead

4.364

8.602

-4.238

11.075

6.375

8.960

8.491

-2.584

-1.654

Bedrijfsvoeringsfondsen
In de nota begroting en budgetbeheer (2009) heeft de raad de kaders rondom de middeleninzet voor de bedrijfsvoering vastgelegd. Een belangrijk uitgangspunt daarin is dat het gemeentebestuur via de begroting vaststelt wat de gemeente het komende jaar gaat doen. Het bestuur bepaalt wat er moet gebeuren en welke budgetten daarvoor ter beschikking staan.
De wijze waarop de doelstellingen -zoals door de raad in de begroting geformuleerd- worden uitgevoerd, alsmede hoe de producten en diensten worden aangeboden is primair de verantwoordelijkheid van het ambtelijk apparaat (management). Dit uiteraard binnen de budgettaire kaders en eventueel nader door het gemeentebestuur te formuleren randvoorwaarden.

Vorenstaande impliceert dat problemen in de bedrijfsvoering (die niet samenhangen met bestuurlijke initiatieven/vraagstellingen) moeten worden opgelost op ambtelijk niveau door het treffen van maatregelen door het verantwoordelijk management en komt niet tot uitdrukking in programma's 1 tot en met 6. Binnen door de raad vastgestelde bandbreedten beschikt elke afdeling daarom over een bedrijfsvoeringsfonds. Jaarlijks worden de resultaten binnen de bedrijfsvoering daarmee verrekend. Daarbij beschikt de directie over een gemeentebreed bedrijfsvoeringsfonds.  
Binnen de bedrijfsvoeringsfondsen is ook de reserve digitaal werken opgenomen. Eind 2017 bedraagt het saldo  € 384.000.

Als bovengrens voor de omvang van het fonds schrijft de nota 5% van de bedrijfsvoeringsbudgetten voor.

Bedrijfsmiddelen
De investeringen binnen het ideaalcomplex bedrijfsmiddelen blijven achter bij de begroting.
Van de begrote € 4,0 miljoen is € 864.000 besteed. Daarnaast is de opbrengst van verkochte bedrijfsmiddelen € 112.000. Dit betekent dat € 3,3 miljoen doorschuift naar 2018. Hiervoor is een aantal oorzaken:

  • De nieuwe inkoop- en aanbestedingprocedures en voorschriften vergen aanzienlijke (extra) expertise en capaciteit en hebben een grote impact op de doorlooptijden.
  • Gezien het gebruik en structurele onderhoud van een aantal voertuigen is het in de praktijk niet acuut problematisch als de gebruiksduur iets wordt verlengd. Hierdoor is gekozen voor zorgvuldige procedures waarbij ook de onderhoudsaspecten worden gewogen.
  • Het overschakelen naar een nieuw afval-inzamelsysteem is een maatschappelijk/politieke afweging, waarmee veel (bestuurlijk) overleg en participatie is gemoeid.
  • De technologische ontwikkelingen op deze voertuigen is van dien aard dat dit alleen nog door heel specialistische leveranciers kan worden geleverd en onderhouden.
  • De contractering en begeleiding vergt extra kennis en inzet van de organisatie.

Digitaal werken
In het raadsvoorstel "budgetoverheveling" van december jl. is verantwoord dat circa € 1,4 miljoen van het beschikbare budget wordt overgeheveld. Begin 2018 is duidelijk geworden dat door herprioritering van werkzaamheden en gewijzigde planning met als gevolg verschuiving van uitgaven, additioneel € 384.000 niet in 2017 is uitgegeven. Dit resultaat is opgenomen in de reserve digitaal werken (onderdeel van de bedrijfsvoeringsfondsen).