Reservemutatie met toelichting

bedrag x € 1.000

Bijgestelde begroting

jaarrekening

Verschil

taakveld + omschrijving

toevoe- ging (a)

onttrek- king (b)

verschil (c=a-b)

stand 1jan

toevoe- ging (d)

onttrek- king (e)

stand 31dec

verschil (f=d-e)

g=c-f

0.8 Sparen vooraf

878

0

878

750

878

0

1.628

878

0

8 Algemene dekkingsmiddelen

878

0

878

750

878

0

1.628

878

0