Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt gevoerd

De gemeente Amstelveen beschikt (nog) over een beperkte voorraad ontwikkelgronden. Gezien de (financiële) risico’s die verbonden zijn aan grote voorinvesteringen bij actief grondbeleid is de gemeente terughoudend met het aankopen van gronden. De gemeente Amstelveen is hierdoor steeds meer aangewezen op het voeren van facilitair grondbeleid en geeft actief ruimte aan particulieren om hun gronden zelf te ontwikkelen.

Bij actief grondbeleid volgt de resultaatneming bij lopende grondexploitaties bij het afsluiten van de grondexploitatie. Indien een project zeker met een positief resultaat zal afsluiten is het mogelijk eerder tot winstneming over te gaan. Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) stelt randvoorwaarden voor vervroegde winstneming. Die versnelde winstneming dient proportioneel te zijn en niet eerder plaats te vinden dan dat de opbrengsten zijn gerealiseerd. Conform de vigerende nota Grondbeleid dient de inkomst vóór 31 augustus van het betreffende jaar te zijn ontvangen.

Bij facilitair grondbeleid is er doorgaans een neutraal resultaat. Eventueel ontstane tekorten of overschotten worden in het jaar waarin ze zich voordoen verantwoord.

De woningmarkt in de regio van Amstelveen staat onder grote druk. In 2016 en 2017 zijn positieve resultaten gerealiseerd van prijsherstel op de markt voor bouwkavels voor woningbouw bij enkele projecten die de gemeente via een competitie ontwikkelt  of middels uitgifte van vrije kavels. Door de enorme druk op de woningmarkt Amsterdam is het prijsniveau van bouwrijpe grond terug op het niveau van voor de recessie. Er zijn wel verschillen in prijs per locatie. Zo blijven er verschillen tussen  Amstelveen Noord en Amstelveen Zuid.

Verbetering op de markt voor bouwkavels ten behoeve van de realisering van werklocaties (bedrijventerreinen en kantoren) is nog lang niet in zicht. Het structurele overaanbod van kantoren en bedrijventerreinen wordt bestreden door mee te werken aan transformatie van bestaande locaties naar nieuwe bestemmingen.
In 2017 is met de herontwikkeling van het leegstaande kantoorpand aan de Van der Hooplaan (hoek Startbaan) weer een aandeel van leegstaande kantoorpanden teruggedrongen. Ook de herontwikkeling aan Groenelaan 1 en 3-5 leveren hier een bijdrage aan. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op Kronenburg, waar een aantal leegstaande kantoorpanden inmiddels een andere invulling hebben gekregen en wordt het voormalige KPMG-gebouw voor een groot deel getransformeerd naar appartementen.

Tenslotte is het mogelijk dat reeds tijdens de voorbereiding de particuliere ontwikkelaar afziet van de verdere ontwikkeling van zijn initiatief. Er resteert in een dergelijk geval geen wettelijke grondslag voor het gemeentelijk kostenverhaal. Om dit risico te beperken wordt, na de vaststelling van de “Quick scan”, een afspraak gemaakt over de financiering van ambtelijke plankosten in de voorbereidende fase via een dienstverleningsovereenkomst.