Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie

Voor de bouwgronden in exploitatie bedraagt het totaal te verwachten resultaat op basis van de zogenaamde POC methode (zie toelichting bij "Onderbouwing van de geraamde winstneming") € 8,3 miljoen positief. Hiervan wordt in 2018 € 5,6 miljoen als positief resultaat verwacht en in 2019 € 0,3 miljoen.

Bovenstaande winstnemingen betreffen de relatief “harde” winsten van de bouwgronden in exploitatie, in die zin dat deze onderbouwd worden door reeds afgesloten overeenkomsten over gronduitgifte. Daarnaast worden er nog winstnemingen verwacht bij projecten, waarbij dit nog niet het geval is. Dit betreft € 2,4 van de totale € 8,3 miljoen aan verwachte resultaatnemingen.
In de jaren 2018 en 2020 worden tekorten verwacht binnen enkele projecten facilitair grondbeleid. Voor deze tekorten is een voorziening gevormd. Wanneer de tekorten zich voordoen, worden deze laste van de voorziening gebracht.

Het afsluiten van voltooide grondexploitaties

Eind 2017 zijn de volgende grondexploitaties afgesloten: Suze Groeneweglaan en Van der Hooplaan supermarkt. Omdat de resultaten bij afsluiting respectievelijk een klein tekort en een klein overschot waren, is het resultaat van de afgesloten grondexploitaties per saldo nihil.

Een onderbouwing van de geraamde winstneming

De uitgangspunten voor de financiële  resultaatneming bij grondexploitatie zijn opgenomen in de eerder genoemde notitie van de commissie BBV en verder uitgewerkt in de gemeentelijke Nota Grondbeleid. Op 14 maart 2018 heeft de commissie BBV een handreiking met de betrekking tot tussentijdse winstneming opgesteld als aanvulling op de eerder genoemde notitie. In deze notitie wordt gesproken over de zogenaamde POC methode. Door toepassing van deze methode worden winsten eerder genomen, naar rato van de voortgang van het project. Dit betekent dat het percentage verkochte grond maal het percentage gerealiseerde kosten maal de verwachte winst minus de resterende risico's het bedrag bepaald dat aan tussentijdse winst genomen moet worden.

Indien een verlies wordt voorzien moet direct een verliesvoorziening worden gevormd.

In de onderstaande tabel is de boekwaardeontwikkeling van de grondexploitaties met hun resultaatneming in 2017 opgenomen. In het eerste halfjaar 2018 wordt u via een separaat raadsvoorstel een actualisatie van de grondexploitaties voorgelegd.

SAMENVATTING GRONDEXPLOITATIES

bedrag x € 1.000

Totaal

Bouwgronden in exploitatie

Bouwgrond-exploitatie in voorbereiding

Opbouw projectsaldo portefeuille eind 2017

gerealiseerde opbrengsten t/m 2017

103.337

103.079

259

af: geïnvesteerd vermogen t/m 2017

67.383

66.015

1.368

af: genomen resultaat tlv projecten t/m 2017

36.771

36.907

-136

projectsaldo/boekwaarde portefeuille eind 2017

-816

157

-973

Ontwikkeling projectsaldo portefeuille in 2017

projectsaldo portefeuille op 1/1 2017

1.294

1.923

-629

bij: opbrengsten 2017

3.710

3.640

70

af: kosten 2017

3.866

3.452

414

af: resultaatneming 2017 tlv projectsaldo

1.955

1.955

0

projectsaldo portefeuille eind 2017

-816

157

-973

Specificatie resultaatneming in 2017

verrekend met eigen vermogen in 2017

1.955

1.955

0

kosten gesneefde projecten in 2017

0

0

0

kosten ten laste van gevormde voorzieningen in 2017

0

0

0

totaal resultaatneming in 2017

1.955

1.955

0

In 2017 is er voor de projecten Machineweg en De Schulp tussentijds winst genomen. Hiervoor was € 1.475.000 begroot. Het bedrag van de winstneming is voor beide projecten hoger uitgevallen door lagere kosten voor bouw- en woonrijp maken. Samen met de resultaatneming bij afsluiting van de projecten Suze Groeneweglaan en Van der Hooplaan supermarkt, is de resultaatneming in 2017 per saldo € 1.620.000 positief, waardoor een voordelig resultaat ontstaat ten opzichte van de begroting van € 145.000.

Prognose

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedrag x € 1.000

bouwgronden in exploitatie

verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten

45.181

reeds genomen winst op deze projecten

36.907

nog te nemen resultaat 2018 e.v.

8.274

nog te genereren opbrengst 2018 e.v.

15.958

nog te maken kosten eind 2018 e.v.

7.841