Rente-exploitatie

De rente-exploitatie geeft het verschil weer tussen de rentekosten en renteopbrengsten. Deze grootheden komen voort uit ontwikkelingen binnen de balans. De inkomsten van de rente-exploitatie zijn de in rekening gebrachte rentekosten op de geïnvesteerde middelen en uitgezette geldleningen. De uitgaven op de rente-exploitatie hebben betrekking op de te betalen rentekosten op reserves, voorzieningen en opgenomen geldleningen. Overeenkomstig het raadsvoorstel “actualiseren rekenrente” (april 2011) zijn rentepercentages vastgesteld.

Rentepercentage

Begroting

Rekening

Investeringen en rentedragende reserves

4,5

4,5

Liquiditeiten saldo grondexploitaties

2,00

1,79

Uitgezette langlopende lening bij BNG

7,35

7,35

Opgenomen langlopende leningen bij BNG

4,4

4,4

Kortlopend uit te zetten middelen

0

werkelijk

Kortlopend aan te trekken middelen

4,5

werkelijk

De berekening van het rentepercentage voor grondexploitaties is gebaseerd op specifieke richtlijnen vanuit BBV. Dit leidt tot een in de begroting gehanteerd percentage van 2,0 en is gebaseerd op het raadsbesluit “Actualisering grondexploitaties ultimo 2016” van mei jl. De geactualiseerde berekening voor de jaarrekening 2017 komt uit op 1,79%.

Bij de BNG zijn 4 leningen opgenomen met een oorspronkelijk totaalbedrag van € 90 miljoen. Het gemiddelde rentepercentage van deze leningen bedraagt 4,4.

Het resultaat rente-exploitatie is als volgt tot stand gekomen (bedrag x € 1.000):

Begroot

Werkelijk

1. Materiële vaste activa

4.774

4.806

2. Uitstaande geldleningen

667

667

3. Deelnemingen

346

346

4. Gronden in exploitatie

-23

a. totaal rente-inkomsten

5.787

5.796

5. Reserves

1.465

1.498

6. Opgenomen geldleningen

3.568

3.567

7. Financieringspositie

30

b. totaal rente-uitgaven

5.062

5.066

Saldo (a-b)

725

731