Financiering

Langlopende leningen
In 2010 zijn stappen gezet om de vermogensbehoefte voor langere termijn in te vullen. Van vier bancaire instellingen zijn offertes ontvangen, waarbij het aanbod van de Bank Nederlandse Gemeenten als best passend bij de wens van Amstelveen is beoordeeld. Met deze lening heeft de gemeente tegen een tarief van gemiddeld 4,45% voor zeer lange termijn voorzien in haar financieringsbehoefte. Bij het bepalen van de looptijd van de lening is aansluiting gezocht bij de looptijd van de te financieren activa (met name riolering en onderwijshuisvesting).

Amstelveen neemt een lening van in totaal € 90 miljoen af met een looptijd van 40 jaar. Het te lenen bedrag is niet in één jaar geheel beschikbaar gekomen maar is in vier tranches tot en met eind 2013 opgenomen. Ultimo 2017 bedraagt het saldo van deze vier leningen € 78 miljoen.

Langlopende uitzettingen en garantiestellingen
Amstelveen heeft ultimo 2017 één bedrag uitgezet bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit betreft een bedrag van € 9 miljoen met een looptijd tot en met 2020. Over dit bedrag ontvangt de gemeente een rentevergoeding van 7,35 procent.

Via het raadsvoorstel “Borgstelling voor financiering van de vervanging van de kunststof atletiekbaan” van 3 juli 2013 heeft de gemeente zich garant gesteld voor maximaal € 175.000 voor een hypothecaire geldlening van Atletiekvereniging Startbaan (1 januari 2018: € 147.000). Daarnaast heeft de gemeente nog één andere garantie uitstaan met een saldo van € 30.000 per 1 januari 2018.

In de raadsvergadering van 15 juni 2016 heeft de raad ingestemd met het treffen van een bestemmingsreserve van € 1 miljoen voor de garantstelling voor de huurverplichting van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) voor het Nationaal Tennis Centrum (NTC) en bondskantoor.

Voor een nadere uiteenzetting ten aanzien van de gegarandeerde waarborg woningen, woningcorporaties en Nationale Hypotheek Garantie wordt verwezen naar "niet uit de balans blijkende verplichtingen".