Renteschema voor bepalen omslagrente

In de notitie rente 2017 van de commissie BBV staat een renteschema opgenomen om de jaarlijks toegestane omslagrente te bepalen. De omslagrente wordt bij de begroting berekend en mag binnen een marge van 0,5%-punt worden afgerond. De begrote omslagrente voor 2017 bedraagt 4,36% en is afgerond op 4,50%. In de rekening wordt beoordeeld of de aan taakvelden toegerekende rente meer dan 25% afwijkt van wat volgens het renteschema doorberekend had mogen worden.

Op basis van de werkelijke cijfers 2017 komt de omslagrente uit op 4,02%. Het gehanteerde percentage van 4,50 leidt ertoe dat een renteresultaat ontstaat. Volgens de BBV-voorschriften mag dit renteresultaat niet meer dan 25% afwijken van de toe te rekenen rente. Uit het navolgende renteschema blijkt dat de afwijking binnen deze marge blijft. Dit betekent dat een nacalculatie van de door te belasten rente aan de taakvelden in 2017 achterwege kon blijven.

Na het opstellen van de begroting 2017 is besloten de tweede tranche voor de A9 vervroegd af te dragen. De vervroegde afdracht betekende een onttrekking aan de algemene reserve (€ 2,5 miljoen) die in latere jaren werd terugverdiend door het vervallen van de jaarlijkse rentedotatie t/m 2020 aan de voorziening A9 van afgerond € 0,9 miljoen. De vervroegde afdracht heeft ook effect op de berekening van de toegestane omslagrente volgens BBV. Dit verklaart het verschil tussen het omslagpercentage in de begroting 2017 (4,36) en in de rekening 2017 (4,02). Ter voorkoming dat vanaf 2018 de afwijking tussen het renteresultaat en de werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente meer dan 25% bedraagt (zie renteschema hierna) wordt in de Perspectiefnota 2019 een voorstel opgenomen om de omslagrente vanaf 1 januari 2018 te verlagen naar 4,00%.

Verlaging van dit rentepercentage heeft vooral consequenties voor de kostendekkende exploitatie "riolering" waar eind 2017 sprake is van een boekwaarde investeringen van afgerond € 70 miljoen. Aanpassing van de renteomslag leidt binnen deze kostendekkende exploitatie tot structureel lagere lasten van € 0,3 miljoen. In de begroting 2018 (blz. 104) bedraagt het dekkingspercentage voor rioolrecht 94. Indicatief leidt de lagere rentelast tot een dekking van 97%.

Renteschema volgens BBV notitie

begr. 2017

werk. 2017

a. De externe rentelasten over de korte en lange financiering

€ 3.567.360

€ 3.567.360

b. -/- de externe rentebaten

-€ 667.057

-€ 667.057

Totaal door te rekenen externe rente

€ 2.900.303

€ 2.900.303

c. -/- De rente die aan de grex MOET worden doorberekend

-€ 86.155

€ 23.166

-/- De rente van projectfinanciering die aan het taakveld MOET worden doorberekend

€ 0

€ 0

-€ 86.155

€ 23.166

Aan taakvelden toe te rekenen EXTERNE rente

€ 2.814.148

€ 2.923.469

d1. Rente over eigen vermogen

€ 916.000

€ 1.008.200

d2. Rente over voorzieningen (gewaardeerd op CW)

€ 476.000

€ 489.983

Betreft A9, wachtgeld en Zorgvlied (graven) tegen 4,5%

€ 850.000

Totaal geraamde/werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 5.056.148

€ 4.421.652

e. De geraamde/werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

-€ 5.461.827

-€ 5.152.163

f. Renteresultaat op het taakveld treasury

-€ 405.680

-€ 730.511

1. Boekwaarde vaste activa (excl. investeringsfonds) -/- aan derden verstrekte leningen per 1 januari

116.015.437

110.661.000

2. Saldo a t/m d

€ 5.056.148

€ 4.421.652

Toegestaan % (2 gedeeld door 1)

4,36%

4,00%

1. Renteresultaat

-730.511

2. Totaal werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente

€ 4.421.652

Afwijking mag niet > 25% bedragen (1 gedeeld door 2)

-16,52%