3. Bevorderen concernmatig denken en handelen

Uniformering en versterking ondersteunende functies
In 2017 is gewerkt aan de uniformering en versterking van een aantal ondersteunende functies. De inkoopfunctie is gecentraliseerd en de kwaliteit van de uitvoering is verbeterd. Ook taken rond in- en uitstroom en inhuur van personeel zijn bij elkaar gebracht in Next Step. In 2018 wordt een start gemaakt met grensoverschrijdende inzet van talent waardoor mensen onafhankelijk van hun afdelingsherkomst op opgaven, klussen en in programma's worden gezet.

Herinrichting en doorontwikkeling financiële functie
De herinrichting en doorontwikkeling van de financiële functie loopt. Onderdeel daarvan is versterking van de rol van de organisatie in de werkzaamheden rond de P&C-cyclus.

Jaarplanmarkt
In het najaar is een Jaarplanmarkt georganiseerd waarop afdelingen van en met elkaar zien waar meerwaarde te behalen is door samenwerking en het elkaar opzoeken.

Opgavegericht werken
Er zijn signalen uit de besturen, de samenleving en de organisatie zelf dat door een te grote focus op de eigen taak in een afdeling het zicht ontbreekt op het grotere geheel, op het gemeenschappelijk resultaat en op het samenwerken aan één opgave. We willen toe naar een organisatie die naast taakgericht ook ópgavegericht leert werken. We willen dat proceseigenaarschap wordt ontwikkeld óver afdelingsgrenzen heen. In 2018 is het versterken van het opgavegericht werken een belangrijk aandachtspunt voor de organisatieontwikkeling.